Video

V.Scherbakov «Dedication to Maestro». International Festival «KabalevskyFest-2017» in Moscow,  23 january 2017.